1.Osoby dokonujące rezerwacji w oraz biorące udział w grze Escape Room Krynica zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów, a także zaleceń Pracowników. Przystąpienie do gry oznacza akceptację Regulaminu.

2. Każdy przystępuję do gry na własną odpowiedzialność. Escape Room Krynica nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe z winy Uczestnika, osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej. Dotyczy to w szczególności szkód powstałych wskutek niestosowania się do przedstawionych zasad bezpieczeństwa gry.

3. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne (lub w trakcie takiego leczenia), z problemami z sercem lub krążeniem, kobietom w ciąży oraz wszelkie inne schorzenia, na które wzięcie udziału w grze mogłoby mieć negatywny skutek, bądź stanowić zagrożenie życia lub zdrowia Uczestnika.

4. Escape Room Krynica nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w grze mimo wyżej opisanego zakazu.

5. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą przystąpić do gry.

6. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń powstałych na skutek wandalizmu i nieprawidłowego używania wyposażenia pokoi zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.

7. Płatności za grę należy dokonać przed jej rozpoczęciem w formie gotówki, przelewu bankowego lub vouchera.

8. Elementy oznaczone niebieskim logiem Fabryki Endorfiny są technicznym wyposażeniem pokoju i nie są elementem gry.

9. Gniazdka elektryczne nie biorą udziału w grze. Włączniki światła służą tylko i wyłącznie do włączenia i wyłączenia światła. Zabrania się rozbierania i rozkręcania gniazdek i włączników oraz wkładania do nich części ciała bądź innych elementów.

10. W celach organizacyjnych należy pojawić się 15 minut przed godziną rezerwacji. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia czasu gry. Pracownik Escape Room Krynica może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.

11. Czas gry jest z góry ustalony. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.

12. W grze może uczestniczyć od 2 do 6 osób.

13. Przebieg gry jest monitorowany w celu prawidłowego przebiegu gry. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia znajdującego się w Lokalu.

14. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko i wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna – formularz oświadczenia: POBIERZ PLIK. Osoby poniżej 12. roku życia, w czasie Gry, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

15. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

16. Uczestnik przed rozpoczęciem gry, może pozostawić rzeczy osobiste, telefony komórkowe i inne sprzęty elektroniczne w specjalnie przygotowanych szafkach zamykanych na kluczyk, a następnie, po zakończeniu gry, odebrać je z powrotem.

17. Escape Room Krynica nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie przechowywania w depozycie.

18. Z przyczyn niezależnych brak energii elektrycznej, brak Internetu lub awaria systemu Escape Room Krynica ma prawo do przełożenia gry na inny termin.

19. Zabronione jest wnoszenie do lokalu oraz pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

20. W lokalu Escape Room Krynica obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, a także wnoszenia i przyjmowania innych środków odurzających.

21. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub jeśli zachowanie Uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm, pracownik Escape Room Krynica ma prawo przerwać grę i poprosić Uczestnika lub uczestników o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

22. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

23. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

24. W razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientom:

  • pracownik Escape Room Krynica ma prawo otworzenia drzwi w każdym momencie gry (przycisk GAME OVER ADMIN)
  • uczestnicy gry w dowolnym momencie mogą użyć przycisku tzw. GAME OVER PLAYER, który otwiera drzwi od wewnątrz

25. Osoby dokonujące rezerwacji i korzystające z usług Escape Room Krynica oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptują.

26. Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach i Regulaminie pozostałe osoby uczestniczące w grze.

27. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.